Oprávnění

Činnost provádím na základě:

  • zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhlášky č. 37/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 36/1967 Sb.,
  • jmenovacího dekretu jako znalec pro obor

    • ekonomika –odvětví ceny a odhady nemovitostí
    • stavebnictví –odvětví stavby obytnné a průmyslové

  • koncesní listiny pro předmět podnikání oceňování majetku pro věci movité a věci nemovité,
  • živnostenského listu pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • a osvědčení o autorizaci č. 19115 – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
  • certifikátu číslo 96/102/QEN/2013-RE – expert v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí


znalecnovak@seznam.cz © Ing. Ivo Novák, znalecká kancelář